موارد آزمایشگاهی

نام ماده

کد محصول

برند

اتانول

100983 - 100967

مرک

اسید فسفریک

100573 - 100563

مرک

دی سدیم هیدروژن فسفات

106580 - 100563

مرک

سولفات مس

102790 - 102791 - 102792

مرک

منیزیم کلراید

105833

مرک

اسید کلریدریک 37%

100317 - 100314

مرک

گلوکز

137048

مرک

پتاسیم دی هیدروژن فسفات

104873

مرک

گیلیسیرول

104094

مرک

پتاسیم کلراید

104937 - 14936

مرک

ساکاروز

100892

مرک

سدیم کلراید

106404 - 106400

مرک

سدیم دی هیدروژن فسفات

106346 - 106345

مرک

سدیم هیدروکساید

106482 - 106462 - 106467

مرک

سدیم بی کربنات

106392 - 106323

مرک

تیتانیوم اکساید

100805

مرک

سدیم بنزوات

106290

مرک

دی اتیل اتر

100921

مرک

دی مانیتول

105980

مرک

استونیتریل HPLC

100921

مرک

متانول HPLC

106007

مرک

پرکلریک اسید

100519

مرک

سدیم استات

106268 - 137046 - 106235

مرک

ان هگزان HPLC

104391

مرک

منیزیم سولفات 7 آبه

105882

مرک

سدیم متابی سولفیت

106357

مرک

اکتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت

118307

مرک

هپتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت

118306

مرک

هگزان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت

118305

مرک

بوتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت

118303

مرک

پنتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت

118304

مرک

تیترازول های موجود برند مرک

نام ماده

کد محصول

برند

تیتزازول اسید سولفوریک 1/0 نرمال

109984

مرک

تیرازول اسید سولفوریک 1/0 نرمال

109981

مرک

تیترازول سود 1/0 نرمال

109956

مرک

تیترازول سود1/0 نرمال

109959

مرک

تیترازول سود 5/0 نرمال

109957

مرک

تیترازول اسید کلریدریک 1/0نرمال

109973

مرک

تیترازول اسیدکلریدریک 1نرمال

109970

مرک

تیترازول ادتا 1/0نرمال

109992

مرک

تیترازول ادتا 01/0 نرمال

108446

مرک

تیترازول آمونیوم تیوسیانات 1/0 نرمال

109900

مرک

تیترازول سدیم تیوسولفات01/0 نرمال

109909

مرک

تیترازول سدیم تیوسولفات 1/0 نرمال

109950

مرک

پتاسیم پرمنگنات 1/0 نرمال

109935

مرک

پتاسیم دی کرومات1/0 نرمال

109928

مرک

تیترازول ید 1/0 نرمال

109910

مرک

تیترازول بافر 10

109890

مرک

تیترازول بافر 9

109889

مرک

تیترازول بافر 4

109884

مرک

تیترازول نیترات نقره 1/0 نرمال

109990

مرک

سود 01/0 نرمال

109961

مرک

پتاس 1/0

109921

مرک

تیترازول بافر 7

19887

مرک

محیط کشت آزمایشگاهی

نام ماده

کد محصول

برند

سابرودکستروز آگار 4%

105438

مرک

مک کانکی آگار

105465

مرک

تریپتیک سوی آگار

105458

مرک

پلیت کانت آگار

105463

مرک